අත්තම්මා | Grandma

   අත්තම්මා අපේ ජීව්තයේ පලමු පොත.
   Grandma, The first book of our life's.

8 comments