අහසින් ගිය ඉබ්බා | Yippee I Can Fly

   අහසින් ගිය ඉබ්බාට වෙච්ච දෙ අමුතුවෙන් කියන්න ඔනී නහානෙ නෙද?
   Yippee I can fly..I can fly ...ohhh nooooooo

2 comments:

දුකා said...

wow . . . its amazing . . !

Anjana said...

thanks duka.

yeah shot came pretty cool I guess