අහසින් ගිය ඉබ්බා | Yippee I Can Fly

by - Friday, September 25, 2009

   අහසින් ගිය ඉබ්බාට වෙච්ච දෙ අමුතුවෙන් කියන්න ඔනී නහානෙ නෙද?
   Yippee I can fly..I can fly ...ohhh nooooooo

You May Also Like

2 comments