අහසින් ගිය ඉබ්බා | Yippee I Can Fly

|
Anjana Gunawardena
   අහසින් ගිය ඉබ්බාට වෙච්ච දෙ අමුතුවෙන් කියන්න ඔනී නහානෙ නෙද?
   Yippee I can fly..I can fly ...ohhh nooooooo

2 comments:

Featured Post

Sleeping Beauty

Borupanvila Cub 1 Location : Wilpattu National Park , Sri Lanka

Popular Post

Blog Archive

(C) Copyright 2018, All rights resrved Walk in Paradise. Template by colorlib