අහසින් ගිය ඉබ්බා | Yippee I Can Fly

Friday, September 25, 2009 2 Comments A+ a-

   අහසින් ගිය ඉබ්බාට වෙච්ච දෙ අමුතුවෙන් කියන්න ඔනී නහානෙ නෙද?
   Yippee I can fly..I can fly ...ohhh nooooooo

2 comments

Write comments
දුකා
AUTHOR
September 25, 2009 at 4:49 PM delete

wow . . . its amazing . . !

Reply
avatar
Anjana
AUTHOR
September 25, 2009 at 5:23 PM delete

thanks duka.

yeah shot came pretty cool I guess

Reply
avatar