යහලුවෝ | Friends

2 comments:

දුකා said...

පික් එක නම් මැක්සා . . . ඒත් මේකට යාලුවෝ කියල නම් කලේ ඇයි කියලනම් ප්‍රශ්නයක් . .

Anjana said...

යහළුවෝ කියල දැම්මේ ඔනේ කට්ටක් එකට කන නිසා :)