හදුන් කූරූ | Incense Sticks

   පරිසරයම සුවදවත් කලත්, ඉන් පසු ... Once spread the fragrance to the world, But then soon after ...

3 comments