හදුන් කූරූ | Incense Sticks

by - Tuesday, October 06, 2009

   පරිසරයම සුවදවත් කලත්, ඉන් පසු ... Once spread the fragrance to the world, But then soon after ...

You May Also Like

3 comments