හදුන් කූරූ | Incense Sticks

Tuesday, October 06, 2009 3 Comments A+ a-

   පරිසරයම සුවදවත් කලත්, ඉන් පසු ... Once spread the fragrance to the world, But then soon after ...