හන්තානට පායන සද | Hanthanata Payana Sadha

adjust your monitor brightness and contrast to see all gray scale levels for better view   හන්තානට පායන සද
   ලස්සනයිද කියන්න
   මා නොදකින ඒ පුර හද
   ඔබට හැකිය දකින්න ... //

   අදුර ගලා වහිනා කල
   සරසවි බිම තෙමෙන්න
   කුඩේ යටින් ඔබ යනකල
   එපා තනිය දනෙන්න...

   ලතමඩුලු අත වනාවි
   එපා අහක බලන්න
   මා ගැන මතකය ගුලිකර
   මහාවැලියට දමන්න...   ගායනය : අමරසිරි පීරිස්

9 comments:

SACHIRA said...

A brilliant zoom! 'How much X' zoom is it? (I'm a bit ignorant about zooming stuff by the way)

wow!the moon appears so near,like half an idli.
translate the poem,plz.

I agree with Monsoon Dreams. It looks like a half an idli :D

Got idli in SriLanka too?I thought it's an exclusively south Indian dish!

lovely pic and song!
I think I have a post of the moon in the same phase too...but its not as crisp as this one.
I guess this was taken around 6 in the morning, right?

Frieda said...

What a brilliant picture!

Jeevan said...

Fantastic, with great details on the moon!

Harumi said...

Wow.. can see the craters so well!

Anjana said...

Thanks everyone for your lovely comments.

@sachira,
Tell you the truth I’m bit confuse about this X factor as well. It says 70-300mm lens got 4.3x zoom; which I don’t think will be the same case as in the point and shoot cameras.

@md;
Thanks for the comment. Hehe! Ya I looks like a half an idli :D and yes it’s not an Sri Lankan dish , but I know there are lot of Indian restaurants around here in Sri Lanka.

@k;
Thanks for the comment mate.

@silent;
Thanks for your comment. No I took this shot around 5.30 in the evening =D

@frieda;
Thanks for your comment.

@jeevan;
Welcome to my blog and thanks a lot for your comment.

@harumi;
Thanks for the comment. Yep it does. But I would love to take a snap in a full moon poya day =D