හන්තානට පායන සද | Hanthanata Payana Sadha

adjust your monitor brightness and contrast to see all gray scale levels for better view   හන්තානට පායන සද
   ලස්සනයිද කියන්න
   මා නොදකින ඒ පුර හද
   ඔබට හැකිය දකින්න ... //

   අදුර ගලා වහිනා කල
   සරසවි බිම තෙමෙන්න
   කුඩේ යටින් ඔබ යනකල
   එපා තනිය දනෙන්න...

   ලතමඩුලු අත වනාවි
   එපා අහක බලන්න
   මා ගැන මතකය ගුලිකර
   මහාවැලියට දමන්න...   ගායනය : අමරසිරි පීරිස්

9 comments