හන්තානට පායන සද | Hanthanata Payana Sadha

Monday, September 27, 2010 9 Comments A+ a-

adjust your monitor brightness and contrast to see all gray scale levels for better view   හන්තානට පායන සද
   ලස්සනයිද කියන්න
   මා නොදකින ඒ පුර හද
   ඔබට හැකිය දකින්න ... //

   අදුර ගලා වහිනා කල
   සරසවි බිම තෙමෙන්න
   කුඩේ යටින් ඔබ යනකල
   එපා තනිය දනෙන්න...

   ලතමඩුලු අත වනාවි
   එපා අහක බලන්න
   මා ගැන මතකය ගුලිකර
   මහාවැලියට දමන්න...   ගායනය : අමරසිරි පීරිස්

9 comments

Write comments
SACHIRA
AUTHOR
September 27, 2010 at 7:24 AM delete

A brilliant zoom! 'How much X' zoom is it? (I'm a bit ignorant about zooming stuff by the way)

Reply
avatar
September 28, 2010 at 1:06 AM delete

wow!the moon appears so near,like half an idli.
translate the poem,plz.

Reply
avatar
September 28, 2010 at 6:45 AM delete

I agree with Monsoon Dreams. It looks like a half an idli :D

Reply
avatar
September 28, 2010 at 12:06 PM delete

Got idli in SriLanka too?I thought it's an exclusively south Indian dish!

Reply
avatar
September 28, 2010 at 5:17 PM delete

lovely pic and song!
I think I have a post of the moon in the same phase too...but its not as crisp as this one.
I guess this was taken around 6 in the morning, right?

Reply
avatar
Frieda
AUTHOR
October 1, 2010 at 1:56 AM delete

What a brilliant picture!

Reply
avatar
Jeevan
AUTHOR
October 8, 2010 at 4:28 PM delete

Fantastic, with great details on the moon!

Reply
avatar
Harumi
AUTHOR
October 10, 2010 at 7:39 PM delete

Wow.. can see the craters so well!

Reply
avatar
Anjana
AUTHOR
October 23, 2010 at 7:54 PM delete

Thanks everyone for your lovely comments.

@sachira,
Tell you the truth I’m bit confuse about this X factor as well. It says 70-300mm lens got 4.3x zoom; which I don’t think will be the same case as in the point and shoot cameras.

@md;
Thanks for the comment. Hehe! Ya I looks like a half an idli :D and yes it’s not an Sri Lankan dish , but I know there are lot of Indian restaurants around here in Sri Lanka.

@k;
Thanks for the comment mate.

@silent;
Thanks for your comment. No I took this shot around 5.30 in the evening =D

@frieda;
Thanks for your comment.

@jeevan;
Welcome to my blog and thanks a lot for your comment.

@harumi;
Thanks for the comment. Yep it does. But I would love to take a snap in a full moon poya day =D

Reply
avatar